×

Privacybeleid Op je Buik

Privacybeleid


https://www.opjebuik.nl


Over ons privacybeleid
Op je Buik geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Op je Buik.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons
beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning
te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig
back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te
voorkomen.

Webhosting

Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx Vimexx
verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet
voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp voor Woocomerce
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp.
MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden
gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.
U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.
Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken
voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader
daarvan informatie met derden te delen.

Vimexx

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de
diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel
maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij
derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op
grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel
maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw
financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke
termijnen is toegestaan.

Rabobank
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel
maken wij gebruik van het platform van de Rabobank. De Rabobank
verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De Rabobank heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. De Rabobank behoudt zich het recht
voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen. De Rabobank deelt in het geval van een aanvraag voor
een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met
kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van de Rabobank’s dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. De Rabobank bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een
review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam
en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons,
zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur
publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen
kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw
review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een
review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten
behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen,
hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te
laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het
uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel
gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt,
stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te
laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het
uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen.
DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt
DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

E-Boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij
gebruik van de diensten van e-boekhouden. Wij delen uw naam, adres
en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd
direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en
wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem)
zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Op je Buik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn
wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer
worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van Op je Buik. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Op je Buik
Chopinstraat, 6 6904JD Zevenaar Nederland T (06) 24579802 E info@opjebuik.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Eva van der Haring

Op je Buik werkt alleen met de beste merken

Je vindt de volgende merken draagdoeken, draagjassen en draagzakken in ons assortiment.

De waardering van www.opjebuik.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 63 reviews.
WhatsApp chat
[]