×

Huurvoorwaarden 

Huurvoorwaarden 

Artikel 1: Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. De verhuurder heeft het recht om een fotokopie te maken van het getoonde legitimatiebewijs.

 

Artikel 1: Borg

De verhuurder kan borg eisen van de huurder, te voldoen voor verzending of afhaal van de doek of drager. Wanneer de doek of drager tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks ter beoordeling van Op je Buik., wordt het borgbedrag direct teruggestort op rekening van de huurder.

Voor elke doek of drager rekent de ondernemer een borg van €80 voor de doek of drager

Bij verhuur van doek of drager dient de borg en huurbedrag vooraf betaald te worden.

 

Artikel 2: Duur van huurperiode

De doek of drager wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 week ofwel 7 maal 24 uur.
(komt u hem halen op maandag 18 uur en brengt u hem dinsdag 12 uur terug wordt er 1 week gerekend)

De Huurperiode begint op de dag van tekenen huurovereenkomst en stopt op de dag dat de doek weer wordt ingeleverd bij Op je Buik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij het ophalen van de doek of drager, tekent u een huurovereenkomst waarin vermeld staat voor welke periode u de doek of drager huurt.
Het versturen van de overeenkomst wordt gezien als tekenen voor akkoord.

Voor het terugbrengen van de doek of drager ligt de verantwoordelijkheid bij de huurder zelf.

Artikel 3: Verlenging

Het is mogelijk de overeengekomen huurperiode op te verlengen. Hiertoe dient van tevoren of tijdens de huurperiode overleg plaats te vinden met Op je Buik. Deze kan een schriftelijke bevestiging van huurder vragen.

Artikel 4: In gebreke zijn en schadevergoeding

In geval van afhalen door huurder, De doek of drager moet door de huurder aan het adres van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. In geval van verzending door verhuurder. Verhuurder verklaart de doek of drager tijdig te verzenden, zodanig dat de doek of drager tenminste op de overeengekomen huurdagen ingezet kan worden.

De doek of drager moet door huurder aan het adres van verhuurder worden geretourneerd uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op de einddatum de gehuurde doek of drager geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd 5 euro per dag.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de doek of drager is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. De huurder dient dan de nieuwprijs van de doek of drager minus de borg te betalen. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde doek of drager, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde doek of drager.

                                                                                                                                                                         

  

Artikel 5: Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren doek of drager en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 6: Gebruik

De huurder zal de doek of drager uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de doek of drager omgaan als een goede ouder en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.

De verhuurder vindt het belangrijk dat u weet hoe u een doek of drager moet gebruiken, zo niet boek dan eerst een consult. De verhuurder heeft het recht om bij twijfel te vragen aan huurder om te laten zien hoe de doek of drager gebruikt moet worden.

Mocht de huurder huisdieren hebben kan er wel een doek of drager gehuurd worden, maar huurder houdt deze dan uit de buurt van de dieren. Dit ivm met eventuele allergieën bij een volgend kindje.

Bij het niet naleven van deze bepaling is de verhuurder niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen en heeft de verhuurder het recht om de gegevens te verstrekken van de huurder zodat de nieuwe huurder contact kan opnemen.

De doek of drager mag niet door de huurder gewassen worden. Mocht er door wat voor een reden ook de doek of drager gewassen moeten worden, dient men ten alle tijde contact op te nemen met de verhuurder.

De verhuurder leent geen drager of doeken uit in een huishouden waar gerookt wordt omdat de rook in de doeken gaat zitten en dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en het is schadelijk voor het volgende kindje.

 

Artikel 7 De Werking

De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de doek of drager in goede conditie door verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de doek of drager en erkent huurder dat de door hem gehuurde doek of drager beantwoordt aan het doel waarvoor hij de doek of drager huurt.

Indien zich tijdens de huurperiode een beschadiging aan de gehuurde doek of drager voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde doek of drager, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien de schade aan de gehuurde doek of drager niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 

Artikel 8 Verzendkosten

Eventuele verzendkosten voor het vervoer van de doek of drager van Op je Buik naar huurder en van huurder naar Op je Buik zijn voor rekening van huurder.

Schade die ontstaat door verzending van Op je Buik naar huurder en van huurder naar Op je Buik zijn voor rekening van de huurder.

Verzending vindt pas plaats wanneer de borg contant, per pin of per bankoverschrijving verwerkt is. Bij bankoverschrijving wordt er vermeld de naam huurder, draagdoek of draagzak en huurperiode.

Wanneer de huurder het contract tekent, dan gaat hij/zij akkoord met de huurvoorwaarden.

Op je Buik werkt alleen met de beste merken

Je vindt de volgende merken draagdoeken, draagjassen en draagzakken in ons assortiment.

WhatsApp chat
[]